1900 636348

Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng

Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu

Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng

04Feb

Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Do đó, không tránh khỏi việc phải sử dụng, hiểu các từ ngữ tiếng Anh chuyên ngành. Mison Trans tổng hợp các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng khi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu chính ngạch.

Đọc thêm: Vận Chuyển Hàng Trung Quốc Về Việt Nam

Đọc thêm: Chương trình tri ân khách hàng đặc biệt 2021

Đọc thêm: Thủ tục nhập khẩu đồ bảo hộ lao động

Reference CodeEnglishCách đọcTiếng Việt
AWRB/L Endorsement/ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/ /ɪnˈdɔːrsmənt/Ký hậu vận đơn
B/LBill of Lading/ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ/Vận đơn
BACExport Bill under Usance DC/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /’ju:zəns/Chứng từ xuất khẩu dưới L/C trả chậm
BAPExport Bill Collection under D/A/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /kəˈlekʃn/ /ˈʌndər/Chứng từ xuất khẩu nhờ thu trả chậm (D/A)
BCCCheque Collection/tʃek/ /kəˈlekʃn/Séc nhờ thu
BLRBase Lending Rate/beɪs/ /ˈlendɪŋ reɪt/Lãi suất cho vay cơ bản
BPCExport Billl under Sight DC/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /saɪt/Chứng từ xuất khẩu dưới L/C trả ngay
BPPExport Bill Collection under D/P/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /kəˈlekʃn/ /ˈʌndər/Chứng từ xuất khẩu nhờ thu trả ngay (D/P)
BRImport Bill under Sight DC/ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /saɪt/Chứng từ nhập khẩu dưới L/C trả ngay
CHGCharge(s)/tʃɑːrdʒ/Lệ phí
CILImport Loan/ˈɪmpɔːrt/ /loʊn/Khoản vay nhập khẩu
COMMCommission/kəˈmɪʃn/Phí
CUACurrent Account/ˈkɜːrənt əkaʊnt/Tài khoản vãng lai
CUICurrent Account with Interest Bearing/ˈkɜːrənt əkaʊnt/ /wɪθ/ /ˈɪntrəst/ /ˈberɪŋ/Tài khoản vãng lai có lãi suất
DCSight Documentary Credit/saɪt/  /ˌdɑːkjuˈmentri/ /ˈkredɪt/L/C nhập khẩu trả ngay
DCAExport DC Advising/ɪkˈspɔːrt/ /ədˈvaɪzɪŋ/Thông báo L/C xuất khẩu
DDDemand Draft/dɪˈmænd dræft/Hối phiếu (đi)
DISCDiscrepancy/dɪsˈkrepənsi/Bất hợp lệ
DPBImport Bill under Usance DC/ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər//’ju:zəns/Chứng từ nhập khẩu dưới L/C trả chậm
DPCUsance Documentary Credit/’ju:zəns/  /ˌdɑːkjuˈmentri/ /ˈkredɪt/L/C nhập khẩu trả chậm
EXPExport/ɪkˈspɔːrt/Xuất khẩu
FLNFixed Term Loans/fɪkst/ /tɜːrm//loʊns/Khoản vay thanh toán cuối kỳ
GTE/GT1Guarantee/ˌɡærənˈtiː/Bảo lãnh
HIBInternet Banking/ˈɪntərnet/ /ˈbæŋkɪŋ/Ngân hàng trực tuyến
IBCImport Bill under Collection (DP, DA)/ˈɪmpɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /kəˈlekʃn/Chứng từ nhập khẩu nhờ thu (D/A, D/P)
IILIrregular Installment Loan/ɪˈreɡjələr/ /ɪnˈstɔːlmənt/ /loʊn/Khoản vay thanh toán định kỳ khác nhau
IMPImport/ˈɪmpɔːrt/Nhập khẩu
INVInvoice/ˈɪnvɔɪs/Hóa đơn
ISS BKIssuing Bank/ˈɪʃuːɪŋ//ˈbæŋk/Ngân hàng phát hành (L/C)
LAEExport Loan/ɪkˈspɔːrt//loʊn/Khoản vay theo hợp đồng xuất khẩu
LPLocal Payment/ˈloʊkl/ /ˈpeɪmənt/Thanh toán trong nước
MDAMarginal Deposit against Load/ˈmɑːrdʒɪnl/ /dɪˈpɑːzɪt/ /əˈɡenst/ /loʊd/Tỷ lệ ký quỹ trên khoản vay
OBCExport Bill under Collection (without financing)/ɪkˈspɔːrt/ /bɪl/ /ˈʌndər/ /kəˈlekʃn/Chứng từ xuất khẩu nhờ thu (không chiết khấu)
P/OPayment Order/ˈpeɪmənt/ /ˈɔːrdər/Ủy nhiệm chi
PCExport Loan/ɪkˈspɔːrt/ /loʊn/Khoản vay theo L/C xuất khẩu
RBLReducing Balance Loan/rɪˈduːs/ /ˈbæləns/ /loʊn/Khoản vay thanh toán định kỳ bằng nhau
REFReference/ˈrefrəns/Số tham chiếu
RFEReceivable Finance/rɪˈsiːvəbl/ /ˈfaɪnæns/Tài trợ khoản phải thu
SDCStandby DC/ˈstændbaɪ/L/C dự phòng
SGTShipping Guarantee/ˈʃɪpɪŋ/ /ˌɡærənˈtiː/Bảo lãnh nhận hàng
SSVSaving Account/ˈseɪvɪŋ/ /əˈkaʊnt/Tài khoản an lợi
TInternal Transfer/ɪnˈtɜːrnl/ /trænsˈfɜːr/Thanh toán nội bộ
TD1Time Deposit Account/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /əˈkaʊnt/Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
TD3Deposit Under Lien/dɪˈpɑːzɪt/ /ˈʌndər/ /ˈliːən/Tiền gửi cầm cố
TD4Saving Deposit/ˈseɪvɪŋ/ /dɪˈpɑːzɪt/Tiền gửi tiết kiệm
TDITime Deposit Interim Interest/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /ˈɪntərɪm/ /ˈɪntrəst/Tiền gửi kỳ hạn nhận lãi theo chu kỳ thỏa thuận
TMDTime Deposit/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/Tiền gửi kỳ hạn
TRATime Deposit Interim Interest/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /ˈɪntərɪm//ˈɪntrəst/Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn nhận lãi hàng tháng
TRCTime Deposit for Secured Credit Card/taɪm/ /dɪˈpɑːzɪt/ /fər/ /səˈkjʊrɪd/ /ˈkredɪt/ /kɑːrd/Tiền gửi ký quỹ cho thẻ tín dụng
TRFTransfer/trænsˈfɜːr/Chuyển khoản
TTTelegraphic Transfer/ˌtelɪˈɡræfɪk/ /trænsˈfɜːr/Điện chuyển tiền (đi)
TTIInward Telegraphic Transfer/ˈɪnwərd/ /ˌtelɪˈɡræfɪk/ /trænsˈfɜːr/Điện chuyển tiền (đến)
WDRWithdrawal/wɪðˈdrɔːəl/Rút tiền

Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng

 1. Shipping Lines: Hãng tàu
 2. NVOCC (Non vessel operating common carrier): Nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 3. Airlines: Hãng máy bay
 4. Flight No: Số chuyến bay
 5. Voyage No: Số chuyến tàu
 6. Freight forwarder: Hãng giao nhận vận tải
 7. Consolidator: Bên gom hàng (gom LCL)
 8. Freight: Cước
 9. Ocean Freight (O/F): Cước biển
 10. Air freight: Cước hàng không
 11. Sur-charges: Phụ phí
 12. Addtional cost = Sur-charges
 13. Local charges: Phí địa phương
 14. Delivery order: Lệnh giao hàng
 15. Terminal handling charge (THC): Phí làm hàng tại cảng
 16. Handling fee: Phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL)
 17. Seal: Chì
 18. Documentation fee: Phí làm chứng từ (vận đơn)
 19. Place of receipt: Địa điểm nhận hàng để chở
 20. Place of Delivery/final destination: Nơi giao hàng cuối cùng
 21. Port of Loading/airport of loading: Cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
 22. Port of Discharge/airport of discharge: Cảng/sân bay dỡ hàng
 23. Port of transit: Cảng chuyển tải
 24. On board notations (OBN): Ghi chú lên tàu
 25. Shipper: Người gửi hàng
 26. Consignee: Người nhận hàng
 27. Notify party: Bên nhận thông báo
 28. Order party: Bên ra lệnh
 29. Marks and number: Kí hiệu và số
 30. Multimodal transportation/Combined transporation: Vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
 31. Description of package and goods: Mô tả kiện và hàng hóa
 32. Transhipment: Chuyển tải
 33. Consignment: Lô hàng
 34. Partial shipment: Giao hàng từng phần
 35. Quantity of packages: Số lượng kiện hàng
 36. Airway: Đường hàng không
 37. Seaway: Đường biển
 38. Road: Vận tải đường bộ
 39. Railway: Vận tải đường sắt
 40. Pipelines: Đường ống
 41. Inland waterway: Vận tải đường sông, thủy nội địa
 42. Endorsement: Ký hậu
 43. To order: Giao hàng theo lệnh…
 44. FCL – Full container load: Hàng nguyên container
 45. FTL: Full truck load: Hàng giao nguyên xe tải
 46. Less than truck load (LTL): Hàng lẻ không đầy xe tải
 47. LCL – Less than container Load: Hàng lẻ
 48. Metric ton (MT): Mét tấn = 1000 k gs
 49. Container Yard – CY: Bãi container
 50. CFS – Container freight station: Kho khai thác hàng lẻ
 51. Job number: Mã nghiệp vụ (forwarder)
 52. Freight to collect: Cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
 53. Freight prepaid: Cước phí trả trước
 54. Freight payable at: Cước phí thanh toán tại…
 55. Elsewhere: Thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
 56. Freight as arranged: Cước phí theo thỏa thuận
 57. Said to contain (STC): Kê khai gồm có
 58. Shipper’s load and count (SLAC): Chủ hàng đóng và đếm hàng
 59. Gross weight: Trọng lượng tổng ca bi
 60. Lashing: Chằng
 61. Volume weight: Trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 62. Measurement: Đơn vị đo lường
 63. As carrier: Người chuyên chở
 64. As agent for the Carrier: Đại lý của người chuyên chở
 65. Shipmaster/Captain: Thuyền trưởng
 66. Liner: Tàu chợ
 67. Voyage: Tàu chuyến
 68. Bulk vessel: Tàu rời
 69. Charter party: Vận đơn thuê tàu chuyến
 70. Detention: Phí lưu container tại kho riêng
 71. Demurrrage: Phí lưu contaner tại bãi
 72. Storage: Phí lưu bãi của cảng (thường cộng vào demurrage)
 73. Cargo Manifest: Bản lược khai hàng hóa
 74. Ship rail: Lan can tàu
 75. Transit time: Thời gian trung chuyển
 76. Departure date: Ngày khởi hành
 77. Frequency: Tần suất số chuyến/tuần
 78. Connection vessel/feeder vessel: Tàu nối/tàu ăn hàng
 79. Shipped on board: Giao hàng lên tàu
 80. Full set of original BL (3/3): Bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
 81. Master Bill of Lading (MBL): Vận đơn chủ (từ Lines)
 82. House Bill of Lading (HBL): Vận đơn nhà (từ Fwder)
 83. Back date BL: Vận đơn kí lùi ngày
 84. Open-top container (OT): Container mở nóc
 85. Flat rack (FR) = Platform container: Cont mặt bằng
 86. Refered container (RF) – thermal container: Container bảo ôn đóng hàng lạnh
 87. General purpose container (GP): Cont bách hóa (thường)
 88. High cube (HC = HQ): Container cao (40’HC cao 9’6’’)
 89. Tare: Trọng lượng vỏ cont
 90. Cu-Cap = Cubic capacity: Thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 91. Verified Gross Mass weight (VGM): Phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng.
 92. Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển
 93. Container packing list: Danh sách container lên tàu
 94. Means of conveyance:  Phương tiện vận tải
 95. Place and date of issue: Ngày và nơi phát hành
 96. Trucking: Phí vận tải nội địa
 97. Inland haulauge charge (IHC) = Trucking
 98. Lift On-Lift Off (LO-LO): Phí nâng hạ
 99. Forklift: Xe nâng
 100. Cut-off time: Giờ cắt máng
Các từ viết tắt trong XNK bằng tiếng Anh thường dùng

Các từ viết tắt trong XNK bằng tiếng Anh thường dùng

 1. Closing time = Cut-off time
 2. Estimated time of Departure (ETD): Thời gian dự kiến tàu chạy
 3. Estimated time of arrival (ETA): Thời gian dự kiến tàu đến
 4. Omit: Tàu không cập cảng
 5. Roll: Nhỡ tàu
 6. Delay: Trì trệ, chậm so với lịch tàu
 7. Shipment terms: Điều khoản giao hàng
 8. Free hand: Hàng thường (shipper tự book tàu)
 9. Nominated: Hàng chỉ định
 10. Volume: Số lượng hàng book
 11. Laytime: Thời gian dỡ hàng
 12. Freight note: Ghi chú cước
 13. Bulk container: Container hàng rời
 14. Ship’s owner: Chủ tàu
 15. Payload = net weight: Trọng lượng hàng đóng (ruột)
 16. On deck: Trên boong, lên boong tàu
 17. Shipping marks: Ký mã hiệu
 18. Merchant: Thương nhân
 19. Straight BL: Vận đơn đích danh
 20. Bearer BL: Vận đơn vô danh
 21. Unclean BL: Vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
 22. Straight BL: Vận đơn đích danh
 23. Through BL: Vận đơn chở suốt
 24. Negotiable: Chuyển nhượng được
 25. Non-negotiable: Không chuyển nhượng được
 26. Port-port: Giao từ cảng đến cảng
 27. Door-Door: Giao từ kho đến kho
 28. Service type (SVC Type): Loại dịch vụ (VD: FCL/LCL)
 29. Service mode (SVC Mode): Cách thức dịch vụ (VD: CY/CY)
 30. Charterer: Người thuê tàu
 31. Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
 32. Bulk Cargo: Hàng rời
 33. Multimodal/Combined transport operation = MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 34. Consignor: Người gửi hàng (= Shipper)
 35. Consigned to order of = consignee: Người nhận hàng
 36. Container Ship: Tàu container
 37. Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC): Người vận tải công cộng không tàu
 38. Twenty feet equivalent unit(TEU ): Đơn vị container bằng 20 foot
 39. Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
 40. Pick up charge: Phí gom hàng tại kho (~trucking)
 41. Security charge: Phí an ninh (thường hàng air)
 42. International Maritime Organization (IMO): Tổ chức hàng hải quốc tế
 43. Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
 44. Said to weight: Trọng lượng khai báo
 45. Said to contain: Được nói là gồm có
 46. Terminal: Bến
 47. Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
 48. Transit time: Thời gian trung chuyển
 49. Notice of readiness: Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 50. Inland clearance/container deport (ICD): Cảng thông quan nội địa
 51. Hazardous goods: Hàng nguy hiểm
 52. Dangerous goods note: Ghi chú hàng nguy hiểm
 53. Tank container: Con-ten-nơ bồn (đóng chất lỏng)
 54. Named cargo container: Con-ten-nơ chuyên dụng
 55. Container: Con-ten-nơ chứa hàng
 56. Stowage: Xếp hàng
 57. Trimming: San, cào hàng
 58. Crane/tackle: Cần cẩu
 59. Incoterms (International commercial terms): Các điều khoản thương mại quốc tế
 60. EXW (Ex-Works): Giao hàng tại xưởng
 61. FCA-Free Carrier: Giao hàng cho người chuyên chở
 62. FAS-Free Alongside ship: Giao dọc mạn tàu
 63. FOB- Free On Board: Giao hàng lên tàu
 64. CFR- Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí
 65. CIF- Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng,bảo hiểm và cước phí
 66. CIF afloat: CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí hợp đồng)
 67. CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
 68. CIP-Carriage & Insurance Paid To: Cước phí, bảo hiểm trả tới
 69. DAP-Delivered At Place: Giao tại nơi đến
 70. DAT- Delivered At Terminal: Giao hàng tại bến
 71. DDP – Delivered duty paid: Giao hàng đã thông quan Nhập khẩu
 72. Delivered Ex-Quay (DEQ): Giao tai cầu cảng
 73. Delivered Duty Unpaid (DDU): Giao hàng chưa nộp thuế
 74. Cost: Chi phí
 75. Risk: Rủi ro
 76. Freighter: Máy bay chở hàng
 77. Express airplane: Máy bay chuyển phát nhanh
 78. Delivered Ex-Ship (DES): Giao hang tren tau
 79. Seaport: Cảng biển
 80. Airport: Sân bay
 81. Handle: Làm hàng
 82. In transit: Đang trong quá trình vận chuyển
 83. Hub: Bến trung chuyển
 84. Oversize: Quá khổ
 85. Overweight: Quá tải
 86. Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
 87. Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 88. On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
 89. Intermodal: Vận tải kết hợp
 90. Trailer: Xe mooc
 91. Clean: Hoàn hảo
 92. Place of return: Nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 93. Dimension: Kích thước
 94. Tonnage: Dung tích của một tàu
 95. Deadweight – DWT: Trọng tải tàu
 96. FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations): Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
 97. IATA (International Air Transport Association): Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
 98. Net weight: Khối lượng tịnh
 99. Slot: Chỗ (trên tàu) còn hay không
 100. Equipment: Thiết bị (ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
 101. Empty container: Container rỗng
 102. Container condition: Điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 103. DC – dried container: Container hàng khô
 104. Weather working day: Ngày làm việc thời tiết tốt
 105. Customary Quick dispatch (CQD): Dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 106. Laycan: Thời gian tàu đến cảng
 107. Full vessel’s capacity: Đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể)
 108. Weather in berth or not – WIBON: Thời tiết xấu
 109. Proof read copy: Người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 110. Free in (FI): Miễn xếp
 111. Free out (FO): Miễn dỡ
 112. Free in and Out (FIO): Miễn xếp và dỡ
 113. Free in and out stowed (FIOS): Miễn xếp dỡ và sắp xếp
 114. Shipped in apparent good order: Hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
 115. Laden on board: Đã bốc hàng lên tàu
 116. Clean on board: Đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 117. BL draft: Vận đơn nháp
 118. BL revised: Vận đơn đã chỉnh sửa
 119. Shipping agent: Đại lý hãng tàu biển
 120. Shipping note: Phiếu gửi hàng
 121. Stowage plan: Sơ đồ xếp hàng
 122. Remarks: Chú ý/ghi chú đặc biệt
 123. International ship and port securiry charges (ISPS): Phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
 124. Amendment fee: Phí sửa đổi vận đơn BL
 125. AMS (Advanced Manifest System fee): Yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
 126. BAF (Bunker Adjustment Factor): Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 127. Phí BAF: Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 128. FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
 129. CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
 130. Emergency Bunker Surcharge (EBS): Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
 131. Peak Season Surcharge (PSS): Phụ phí mùa cao điểm.
 132. CIC (Container Imbalance Charge) hay “Equipment Imbalance Surcharge”: Phụ phí mất cân đối vỏ container/phí phụ trội hàng nhập
 133. GRI (General Rate Increase): Phụ phí cước vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm)
 134. PCS (Port Congestion Surcharge): Phụ phí tắc nghẽn cảng
 135. SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
 136. COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
 137. Free time = Combined free days demurrage & detention: Thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
 138. Phí AFR: Japan Advance Filling Rules Surcharge (AFR): Phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
 139. Phí CCL (Container Cleaning Fee): Phí vệ sinh con-ten-nơ
 140. WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
 141. Fuel Surcharges (FSC): Phụ phí nguyên liệu = BAF
 142. PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
 143. X-ray charges: Phụ phí máy soi (hàng air)
 144. Labor fee: Phí nhân công
 145. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): Mã hiệu hàng nguy hiểm
 146. Estimated schedule: Lịch trình dự kiến của tàu
 147. Ship flag: Cờ tàu
 148. Weightcharge = chargeable weight
 149. Chargeable weight: Trọng lượng tính cước
 150. Tracking and tracing: Kiểm tra tình trạng hàng/thư
 151. Security Surcharges (SSC): Phụ phí an ninh (hàng air)

___________________

MISON TRANS – DỊCH VỤ HẢI QUAN – VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

Head Office: 200 QL13 (Cũ), P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

VPĐD: 13 Đường số 7, Cityland Center Hills, Gò Vấp, TP.HCM

Hotline: 1900 63 63 48

Email: Lp@misontrans.com

168
Quốc gia có Agent
3000
Oversea Agent
312
Khách hàng