tieu-ngach(3)

04Th10

Hàng hóa bị “ứ đọng” tại cửa khẩu biên giới