tieu-ngach (3)

04Th10

Hàng hóa bị “ ứ đọng” tại cửa khẩu biên giới