Công ty FUJI phản hồi: Cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ cũng như đội ngũ làm việc của Mison Trans. Mong muốn Cong ty Mison Trans phát triển và mở rộng mạng lưới khắp cả nước

18Th6

Công ty FUJI phản hồi: Cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ cũng như đội ngũ làm việc của Mison Trans. Mong muốn Cong ty Mison Trans phát triển và mở rộng mạng lưới khắp cả nước