Đóng thùng carton, bọc màng co và đóng kiện trước khi chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam

11Th10

Đóng thùng carton, bọc màng co và đóng kiện trước khi chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam